Globala mål för hållbar utvecklingAgenda 2030Demo

Startsida / Demo kommunredovisning / Mål 10 Minskad ojämlikhet / Brukarbedömning daglig verksamhet LSS
Mål 10 Minskad ojämlikhet
Mål 10 Minskad ojämlikhet
Indikator GM.10.4

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS

Jämlikhet bygger på allas lika rättigheter och rätten till självbestämmande är en självklarhet för alla. Personer som får insatser i form av daglig verksamhet enligt LSS har ofta någon form av autism och/eller kognitiv funktionsnedsättning och kan ibland ha svårare att hävda sitt självbestämmande.

Indikatorn visar andel personer i daglig verksamhet som har svarat Ja på frågan Får du bestämma om saker som är viktiga? Svarsalternativen var Ja, Ibland och Nej. Undersökningen är ej en totalundersökning varför resultatet för en kommun kan vara baserat på ett mindre antal brukares svar, dock minst fem.

Andel personer i daglig verksamhet LSS som får bestämma om saker som är viktiga

Datakälla: SKL:s undersökning om brukares uppfattning av kvalitet inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning via Kolada
Uppdaterad: 2021-09-10