Globala mål för hållbar utvecklingAgenda 2030Demo

Startsida / Demo kommunredovisning
Blomma i händer
Foto: Lina Trochez
Projekt GM

Globala mål för hållbar utveckling

Här kan du följa indikatorer för kommunens hållbara utveckling inom varje globalt hållbarhetsmål. FN:s globala mål är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet.

Denna demo visar hur kommuner kan redovisa utvecklingen och hållbarhetsarbetet utifrån Agenda 2030. Under respektive hållbarhetsmål kan kommunen redovisa indikatorer, lokala mål, åtgärder och dokument. Verktyget innehåller ett stort antal indikatorer som uppdateras automatiskt utifrån nyckeltalsdatabasen Kolada. Kommunen kan välja att ta bort eller lägga till andra indikatorer. Samma indikatorer, åtgärder och dokument kan redovisas under flera mål. Här kan du läsa mer om verktygets funktioner.

Hållbarhetsmål

Mål 1 - Ingen fattigdom

HuvudområdeGM.1

Avskaffa fattigdom i alla dess former och ge alla människor i världen chans till ett värdigt och tryggt liv.

Trend:  4 av 4 indikatorer har en positiv trend

Mål 2 Ingen hunger

HuvudområdeGM.2

Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk.

Trend:  1 av 2 indikatorer har en positiv trend

Mål 3 Hälsa och välbefinnande

HuvudområdeGM.3

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.

Trend:  5 av 6 indikatorer har en positiv trend

Mål 4 God utbildning för alla

HuvudområdeGM.4

Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

Trend:  4 av 6 indikatorer har en positiv trend

Mål 5 Jämställdhet

HuvudområdeGM.5

Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.

Trend:  4 av 4 indikatorer har en positiv trend

Mål 6 Rent vatten och sanitet

HuvudområdeGM.6

Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla.

Trend:  3 av 4 indikatorer har en positiv trend

Mål 7 Hållbar energi för alla

HuvudområdeGM.7

Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla.

Trend:  3 av 3 indikatorer har en positiv trend

Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

HuvudområdeGM.8

Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

Trend:  4 av 4 indikatorer har en positiv trend

Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

HuvudområdeGM.9

Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation.

Trend:  3 av 3 indikatorer har en positiv trend

Mål 10 Minskad ojämlikhet

HuvudområdeGM.10

Minska ojämlikheten inom och mellan länder.

Trend:  2 av 3 indikatorer har en positiv trend

Mål 11 Hållbara städer och samhällen

HuvudområdeGM.11

Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Trend:  4 av 6 indikatorer har en positiv trend

Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion

HuvudområdeGM.12

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Trend:  3 av 3 indikatorer har en positiv trend

Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna

HuvudområdeGM.13

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

Åtgärdsstatus:  1 av 1 åtgärder är genomförda
Trend:  5 av 6 indikatorer har en positiv trend

Mål 14 Hav och marina resurser

HuvudområdeGM.14

Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling.

Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald

HuvudområdeGM.15

Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem.

Trend:  2 av 2 indikatorer har en positiv trend

Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen

HuvudområdeGM.16

Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling.

Trend:  3 av 4 indikatorer har en positiv trend

Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap

HuvudområdeGM.17

Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling.

Uppdaterad: 2021-12-31