Globala mål för hållbar utvecklingAgenda 2030Demo

Startsida / Verktygets funktioner
Kompass
Foto: Heidi Sandstrom
Huvudområde SE.3

Verktygets funktioner

Här kan du läsa mer om verktygets olika funktioner.

Syftet med webbplatsen är att

  • Visa på status och utvecklingsbehov inom kommunen.
  • Redovisa vilka åtgärder som planeras och genomförs.
  • Redovisa kommunens styrdokument, planer, uppföljningar och andra viktiga dokument kopplade till målen.
  • Underlätta insyn och deltagande i målarbetet.
  • Effektivisera datainsamling och redovisning.

Indikatorer

Med hjälp av indikatorer kan kommunen redovisa och följa om utvecklingen går i en hållbar riktning. Som standard innehåller redovisningen de Agenda 2030-indikatorer som valts ut av SKL och redovisas i databasen Kolada. Men det går även att komplettera redovisningen med egna kommunsspecifika indikatorer. I diagrammen jämförs din kommun med medel för Sveriges kommuner, medel för länet och medel för kommungruppen. På så sätt visas tydligt hur kommunen ligger till jämfört med andra. Verktyget visar även den övergripande trenden för indikatorerna – om utvecklingen går åt rätt eller fel håll. Samma indikator kan kopplas till flera globala mål.

Exempel redovisning av indikatorer.

Datainsamling

Data till indikatorerna hämtas automatiskt från databasen Kolada. Data kan även importeras från Excel eller matas in med hjälp av tydliga webbformulär.

Åtgärder

Genom att skapa en åtgärdsredovisning kan kommunen visa och följa vilka åtgärder som planeras, pågår och genomförs. Det blir också tydligt vem som ska göra vad. Åtgärdsansvariga kan uppdatera och kommentera åtgärderna via enkla webbformulär. Verktyget sammanställer åtgärdsstatus så att man övergripande kan följa genomförandet. Åtgärdslistorna kan sorteras och filtreras utifrån åtgärdsområde, åtgärdsstatus, år eller ansvar. Samma åtgärd kan kopplas till flera globala mål.

Exempel redovisning av åtgärder.

Rapporter och dokument

Verktyget innehåller funktioner för att redovisa styrdokument, planer, utvärderingar, kartor och andra viktiga dokument kopplade till målen. På detta sätt görs underlagen tillgängliga för alla som är berörda av målarbetet. Dokumentlistorna kan sorteras och filtreras utifrån namn, ämnesområde, utgivningsår eller utgivare. Samma dokument kan kopplas till flera globala mål.

Exempel redovisning av dokument.

Goda exempel

Verktyget innehåller funktioner för att redovisa goda exempel som kan användas som inspiration för andra.

Intern webbplats

Det finns möjlighet att skapa en intern version av webbplatsen för att dela data, underlag och åtgärder som ännu inte är klara för publicering.

Uppdaterad: 2019-09-19