Globala mål för hållbar utvecklingAgenda 2030Demo

Startsida / Demo kommunredovisning / Mål 11 Hållbara städer och samhällen / Utsläpp av kväveoxider totalt
Mål 11 Hållbara städer och samhällen
Mål 11 Hållbara städer och samhällen
Indikator GM.11.5

Utsläpp av kväveoxider totalt

NOx är samlingsnamn för luftföroreningar i form av kväveoxid och kvävedioxid. Utsläpp av
NOx uppstår vid förbränning i höga temperaturer och är starkt kopplat till användningen av
motordrivna fordon såsom bilar, sjöfart och arbetsmaskiner men uppstår exempelvis också vid energiproduktion. Biltrafiken är den största källan i de flesta tätorter. Kväveoxider är giftiga och bidrar till ozonbildning samt organiska föroreningar som leder till övergödning och försurning av skog, mark och vatten. De har även negativ påverkan på våra andningsorgan.

Indikatorn visar totala emissioner av kväveoxider (NOx) avseende utsläppet från samtliga sektorer inom det geografiska området.

Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx) totalt

Datakälla: Nationella emissionsdatabasen via Kolada
Uppdaterad: 2021-09-08